معرفی پویش آزاداندیشی «گفتآر»

مقدمه

فرهنگ آزاداندیشی امروز یکی از نقیصههای جدی فضای سیاسی فرهنگی کشور است و دانشگاه به عنوان یکی از مهمترین نقاط تحول کشور در گسترش این فرهنگ میتواند مؤثر باشد. رهبر معظم انقلاب نیز بارها این موضوع را از دانشجویان مطالبه کردهاند و حتی گاهاً این مطالبه با عتابهایی نیز همراه بوده است. ایشان صریحا تحقق این امر را بر عهدهی دانشجویان و تشکلهای دانشجویی گذاشتهاند. «پویش آزاداندیشی گفتآر» با بهرهگیری از تجربه ۷ ساله خود در قالب «هستهراه اندازی کرسیهای آزاداندیشی» و « مرکز تفکر و آزاداندیشی» در صدد است بار دیگر به منظور رشد و اعتلای فرهنگ آزاداندیشی در دانشگاه فعالیتهای خود را آغاز نماید.

پشتیبانی از دانشگاه‌ها

گفتآر به منظور پشتیبانی از دانشگاهها حل مشکلات پیشروی دانشگاهها در برگزاری کرسیهای آزاداندیشی و انتقال تجربیات سایر دانشگاهها ضمن ارتباط با دانشگاهها از نزدیک با وضعیت و مشکلات آن دانشگاه آشنا شده و خدمات زیر راب به تشکلها و گروههای دانشجویی ارائه میدهد:

· ارائه ایدههای عملیاتی برای برگزاری کرسیها

· تلاش برای ارائه راهکارهایی متناسب با مشکلات خاص آن دانشگاه

· تداوم پشتیبانی ارتباط مستمر به صورت تلفنی و مجازی با دانشجویان فعال در برگزاری کرسیها

· بررسی مشکلات خاص و کمک در برطرف کردن آنها از طریق هماهنگی با مسئولین بالادستی

برگزاری کارگاه‌های تخصصی

به منظور آشنایی دانشجویان با اهداف و ضرورت کرسیهای آزاداندیشی و همچنین ارائه راهکارهای عملیاتی برای برگزاری کرسیهای آزاداندیشی، در دانشگاهها و محافل دانشجویی کارگاههای تخصصی برگزار میشود. در این کارگاه با استفاده از تجربهها و ایدههای عملیاتی دانشگاههای کشور به جزئیات برگزاری یک کرسی آزاداندیشی پرداخته خواهد شد. مسائلی مانند: قالب برنامه، مکان برنامه، تبلیغات برنامه، اجرا و مدیریت برنامه و اطلاعرسانی و انتشار برنامه. همچنین به پرسشهای پرتکرار که ناظر به مشکلات عمومی تشکلهای دانشجویی است نیز پاسخ داده میشود.

تولید محتوا و محصولات مرتبط

به منظور ترویج، نشر و نهادینه سازی محتوا در زمینه کرسی آزاداندیشی، بستههای محتوایی متنوعی تهیه میشود و در اختیار دانشجویان قرار میگیرد. سعی بر آن است که تولیدات محتوایی تا حد ممکن متنوع و در قالبهای گرافیکی قابل استفاده منتشر شود.

پشتیبانی رسانه‌ای

یکی از مهمترین اقدامات پویش آزاداندیشی گفتآر تلاش برای دیده شدن تجربیات دانشجویی در زمینه آزاداندیشی است و کلیه فعالیتهای آنها را در تمام بسترهای رسانهای قابل دسترس منتشر خواهد کرد. صفحات مجازی گفتآر، خبرگزاریها، برنامههای تلویزیونی و … از جمله این رسانهها میباشند.

شبکهسازی فعالین کرسیها

نظر به این که در برگزاری کرسیها ابتکارات و ایده گرفتن از دیگران نقشی تاثیرگذاری دارد، با ایجاد ارتباطات مجازی بین فعالین این عرصه و استفاده از تجربیات افرادی که در برگزاری کرسی موفق بودهاند شبکه مجازی متشکل از فعالین کرسیهای دانشگاههای هدف کل کشور به منظور همافزایی تشکیل خواهد شد.

هماهنگی و تعامل با نهادهای موثر

برخی از مسئولین دلسوز، دغدغه شکل گیری کرسیها را دارند و در این جهت تلاش کرده و اقدامات خوبی را هم انجام دادهاند. به منظور انتقال دیدگاههای دانشجویان به مسئولین مرتبط و ایجاد جهتگیری مشخص و واحد بین نهادهای مختلف فعال در این زمینه، جلساتی با نهادهای مختلف ترتیب داده میشود.

جایزه سالانه آزاداندیشی

به منظور تشویق دانشجویان به فعالیتهای آزاداندیشانه هر ساله به بهترین گروه دانشجویی که بیشترین اقدامات سازنده را در جهت ارتقاء فرهنگ آزاداندیشی داشته باشند جوایزی اهدا میشود. برنده جایزه طی یک فرایند و براساس استاندارهایی مشخص تعیین میشود و طی یک رویداد سالانه به بهترین گروه دانشجویی تقدیم میشود.

دکمه بازگشت به بالا